Vitajte na našej stránke

Centrum pre deti a rodiny  Kolíňany je štátnou rozpočtovou organizáciou, zriadenou Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave v zmysle Zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Účelom centra je vykonávanie opatrení, ktoré  dočasne nahrádzajú dieťaťu jeho prirodzené rodinné prostredie alebo náhradné rodinné prostredie na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, o nariadení neodkladného opatrenia alebo o uložení výchovného opatrenia.

Centrum vykonáva opatrenia pobytovou formou, ktorá sa realizuje v ôsmich profesionálnych náhradných rodinách a troch samostatných skupinách. Kapacita zariadenia je 46 miest.

Okrem uvedeného centrum vykonáva opatrenia na predchádzanie vzniku, prehlbovania alebo opakovania krízových situácií dieťaťa v rodine, alebo porúch psychického, fyzického a sociálneho vývinu ambulantnou a terénnou formou v prirodzenom rodinnom prostredí klientov v okresoch Zlaté Moravce a Nitra. Cieľovou skupinou centra je maloleté dieťa, mladý dospelý a rodič.

 

 

Oznam!

 

Centrum pre deti a rodiny Kolíňany oznamuje, že od 13.09.2023 začína realizácia pre fyzické osoby, ktoré majú záujem o vykonávanie  profesionálnej náhradnej starostlivosti.

Žiadosť záujemcu o zaradenie do prípravy nájdete tu , vyplnenú žiadosť zasielajte na adresu centra, prípadne na email: sociálne.kolinany@ded.gov.sk.

 

Pre bližšie informácie k príprave nás kontaktujte na tel. čísle 037/2433 014.

 

Tešíme sa na stretnutie s Vami,

realizačný tím Centra pre deti a rodiny Kolíňany

 

 

Novinky

Kontakt

Centrum pre deti a rodiny Kolíňany
Hlavná 499
951 78 Kolíňany

Facebook stránka: link