TU

Informácia o voľnom pracovnom mieste v Detskom domove Kolíňany – denný vychovávateľ

 

 

 

Kraj:                                      Nitriansky

 

Názov pracovnej pozície:     denný vychovávateľ, zamestnanec pri výkone práce vo  

                                             verejnom záujme (zastupovanie zamestnanca počas rodičovskej

                                             dovolenky)

 

Počet voľných miest:            1

 

Miesto výkonu práce:           Detský domov Kolíňany, Hlavná 499, 951 78 Kolíňany

 

Hlavné úlohy:                        výchovno - vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorý je vychovávateľ v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí  a sociálnej kurately, zaradený do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec.

 

Termín nástupu:                   dohodou

 

 

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:

 

Kvalifikačné predpoklady:  v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov  a odborných zamestnancov  a podľa Prílohy č. 1 časť XIV. Vychovávateľ v školách a v školských zariadeniach pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

 

Jazykové znalosti:                 nevyžadujú sa

 

Počítačové znalosti:              Microsoft Word, Microsoft  Excel, Internet

 

 

Požadované odborné znalosti:

       -       znalosť zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

            v znení neskorších predpisov          

-          znalosť zákona č. 305/2005 Z. z.  o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

-          znalosť zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti:

-          plniť úlohy v stanovených termínoch a v požadovanej kvalite 

-          schopnosť správne a s určitosťou identifikovať potreby dieťaťa 

-          schopnosť pracovať v tíme, podieľať sa na riešení problémov, rešpektovať a dodržiavať dohodnuté postupy a pravidlá 

-          vzniknutý problém riešiť okamžite, hľadať riešenia a aplikovať v konkrétnej situácii

-          schopnosť komunikovať otvorene, včas, presne, úplne 

-          schopnosť odborne rásť, získané odborné znalosti aktívne aplikovať do praxe 

-          flexibilita, kreativita 

 

 

KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:

 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby:            Zuzana Benczová

Telefón:                                                         037/2433013

E-mail:                                                           dedkolinany@gmail.com

Adresa detského domova:                             Detský domov Kolíňany, Hlavná 499,

            951 78 Kolíňany

 

 

Zoznam požadovaných dokladov pre prihlásenie sa na pracovnú pozíciu denného vychovávateľa:

 

a) písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru

b) kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní podľa osobitného predpisu,

c)  profesijný štruktúrovaný životopis,

d)  lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti,

e) písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom posúdenia vhodnosti kandidáta na inzerovanú pracovnú pozíciu v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z .z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

Termín podania žiadosti o pracovnú pozíciu spolu so všetkými požadovanými dokladmi je do  15.9.2016 . V určenom termíne ich zasielajte na adresu detského domova, ktorý je uvedený v texte inzerátu. Po tomto termíne budú Vaše žiadosti posúdené a vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.