Výročná správa 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah

1 IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE                                                                            4

2 POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝHĽAD ORGANIZÁCIE                                5

            2.1 Odpočet splnených úloh                                                                                    8

3 KONCEPČNÁ ČINNOSŤ                                                                                            10

            3.1 Organizačná štruktúra                                                                                        10

            3.2 Priestorové podmienky                                                                                      11

4 KOORDINAČNÁ A RIADIACA ČINNOSŤ                                                              11

            4.1 Rozvoj zamestnancov                                                                                        11

5 METODICKÁ ČINNOSŤ                                                                                             12

            5.1 Práca s dieťaťom, mladým dospelým a jeho rodinou                                        12

6 VZDELÁVANIE, SUPERVÍZIE                                                                                  13

7 KONTROLNÁ ČINNOSŤ                                                                                            14

8 ŠTATISTICKÁ ČINNOSŤ                                                                                           15

9 ROZPOČET ORGANIZÁCIE                                                                                     15

10 INÉ AKTIVITY DeD                                                                                                   16

            10.1. Edukačná činnosť a voľnočasové aktivity                                                      16

            10.2. Spolupráca s odbornou a laickou verejnosťou                                                18

            10.3 Šírenie dobrého mena u PR                                                                              18

11 KRÁTKODOBÉ ÚLOHY NA ĎALŠÍ ROK                                                             19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoznam  tabuliek

 

Tabuľka č.1 Odpočet splnených úloh                                                                                             8                                                                             

Tabuľka č.2 Organizačná štruktúra Detského domova Kolíňany                                                  10

Tabuľka č.3 Vzdelávacie aktivity a výška vynaložených finančných prostriedkov                       13 

Tabuľka č.4 Supervízie zamestnancov Detského domova Kolíňany                                             14                                                                    

Tabuľka č.5 Plán kontrolnej činnosti na rok 2017                                                                          14

Tabuľka č.6 Prehľad voľnočasových aktivít detí Detského domova Kolíňany                             17                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  Základné údaje

 

Názov:                   Detský domov Kolíňany

Adresa:                 Hlavná č. 499, 951 78, Kolíňany

Riaditeľka:           PhDr. Emília Schwarzová, PhD.

Kontakt:                tel.: 037/243 3011-4,

                               mobil: 0908 088 098

                               mail: dedkolinany@gmail.com            

IČO:                      00513865

DIČ:                      2021103040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝHĽAD ORGANIZÁCIE

               

Detský domov Kolíňany je zariadenie utvorené a usporiadané pre výkon opatrení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa Zákona č. 305/2005 Z. z. Pre tento účel vykonáva rozhodnutia súd o nariadení ústavnej starostlivosti, neodkladného opatrenia a uložení výchovného opatrenia. Svoju činnosť pritom podriaďuje a zosúlaďuje s ustanoveniami medzinárodných dohôd a platnej legislatívy Európskej únie a Slovenskej republiky. Dočasne nahrádza dieťaťu jeho prirodzené rodinné prostredie alebo náhradné rodinné prostredie. V tomto zmysle uskutočňuje najmä tieto kroky:

 

-        prijíma deti v sociálnej núdzi a poskytuje im podnetné prostredie pre všestranný rozvoj ich osobnostného potenciálu

-        poskytuje im výchovu, vzdelávanie a starostlivosť v podmienkach podobných domácemu prostrediu

-        v prípade potreby podporuje proces napĺňania špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb detí

-        pri svojej činnosti úzko spolupracuje s ÚPSVaR SR a ďalšími zainteresovanými organizáciami štátnej správy a samosprávy

-        zamestnáva a podporuje profesijný rozvoj ľudí so záujmom o prácu pri zabezpečovaní

výkonu opatrení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately

-        poskytuje príležitosti pre edukačnú a záujmovú činnosť pre dobrovoľníkov, lektorov, trénerov a ďalších spolupracujúcich jednotlivcov, organizácie

-        poskytuje podporu pre potenciálnych náhradných rodičov

 

Úsilie pracovníkov Detského domova Kolíňany smeruje k tomu, aby prijatie dieťaťa do zariadenia bolo iba dočasným riešením, pokým sa nenapravia rodinné pomery alebo sa dieťa neumiestni do náhradnej rodiny. Štandardnou formou práce zainteresovaných pracovníkov detského domova je uplatňovanie individuálneho prístupu k dieťaťu, jeho rodine a pravidelný skríning z dôvodov jeho umiestnenia v zariadení.

Jednou z metód práce tímu zamestnancov je ich aktívna spolupráca v procese sanácie biologickej rodiny dieťaťa, kooperácia s ňou a neustále hľadanie možností pre riešenie nepriaznivej životnej situácie dieťaťa v rámci náhradnej rodinnej starostlivosti (osvojenie, pestúnska starostlivosť, náhradná osobná starostlivosť).

Sociálna práca s rodičmi smeruje k zmenám v usporiadaní vlastného života, najmä k ich aktívnemu úsiliu zmeniť stav, keď sú ich deti vystavené negatívnym dôsledkom sociálnych patológií. Súčasne sa rodinám poskytuje odborná pomoc a poradenstvo pri riešení otázok ich bývania, zamestnanosti, sociálnych i zdravotných problémov. Významnú podpornú funkciu pri tejto činnosti majú aj mestá, obce a ďalšie subjekty pôsobiace v tejto oblasti. Sociálne pracovníčky zameriavajú svoju činnosť na obnovu prirodzeného rodinného prostredia dieťaťa, udržiavanie vzťahov, kontaktov medzi rodičmi a deťmi navzájom. Pri práci s rodinou sa stanovujú dosiahnuteľné ciele pre rodičov, ktoré sa operatívne prispôsobujú meniacej sa situácii v rodine.

Súčasťou individuálnych plánov rozvoja osobnosti dieťaťa sú ciele a nástroje na napĺňanie individuálnych potrieb každého dieťaťa a to s prihliadnutím na stupeň jeho vývinu, osobnostné dispozície ako aj jeho najlepší záujem. Realizáciou sa systematicky sleduje zníženie celkovej dĺžky pobytu dieťaťa v detskom domove. Taktiež smeruje k riešeniu budúcnosti dieťaťa, k zabezpečeniu jeho pozitívneho psychického, fyzického a sociálneho vývinu.

V prípade neúspechu pri sanácii rodiny je optimálnym riešením pre dieťa jeho umiestnenie do niektorej z foriem náhradnej rodinnej starostlivosti. Za týmto účelom sú vytvorené priestorové podmienky pre nadviazanie osobného vzťahu dieťaťa so žiadateľmi. Personálne podmienky sú zabezpečené účasťou odborného tímu, pričom cieľom je zvládnuť obsah prípravy žiadateľmi. Ak nie je možné riešenie budúcnosti dieťaťa predchádzajúcimi spôsobmi, dieťa zostáva v detskom domove do jeho osamostatnenia sa.

Pri realizácii edukačného procesu detí v Detskom domove Kolíňany sa kladie dôraz na výchovu smerom k samostatnosti, občianskej, ekonomickej a informačnej gramotnosti a aj k podpore rozvoja morálnych a vôľových vlastností. Súčasťou tohto procesu je formovanie konkrétnych  reálnych predstáv o vlastnej budúcnosti a podpora v ich príprave na budúce povolanie.  Vzhľadom k turbulentnosti a premenlivosti podmienok na súčasnom trhu práce sa sleduje aktuálny trend, ktorým je hľadanie ciest k dosiahnutiu trvalej zamestnateľnosti.  

Víziou detského domova je teda vytvoriť bezpečné náhradné prostredie pre deti so špecifickými potrebami a zabezpečiť im rodinný život prostredníctvom transformácie detského domova na zariadenie pre pomoc rodine na komunitnej úrovni.

Základným východiskovým dokumentom pre činnosť Detského domova v Kolíňanoch je Koncepcia zabezpečovania výkonu súdnych rozhodnutí v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (SPODaSK) na rok 2016-2020, ktorá rozpracováva strategické rozvojové zámery Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Tento základný plánovací dokument vyplývajúci zo špecifických cieľov transformácie a deinštitucionalizácie sa prioritne zameriava na:

-        utváranie podmienok rozvoja opatrení na predchádzanie umiestňovania detí v zariadeniach na výkon rozhodnutia súdu;

-        znižovanie počtu detí s nariadenou ústavnou starostlivosťou;

-        zabezpečovanie výkonu súdneho rozhodnutia v profesionálnych rodinách a v samostatných skupinách umiestnených v domoch alebo bytoch;

-        predchádzanie opakovanému umiestneniu detí do zariadení na výkon rozhodnutia súdu.

Vychádzajúc  z cieľov Koncepcie je strategickým zámerom Detského domova Kolíňany:

 

  1. Rozvoj vlastných zamestnancov
  2. Zapájanie rodiny do procesu
  3. Prizývanie odbornej verejnosti k spolupráci

 

Za účelom dosiahnutia strategických cieľov boli formulované dlhodobé a krátkodobé ciele:

  1. Aktívna práca s rodinou a podpora rodiny prostredníctvom vypracovania a zavedenia Programu zameraného na prácu s rodinou dieťaťa- s dôrazom na pobytovú a ambulantnú formu pomoci, vrátane problematiky vytvárania vzťahovej väzby.

V rámci napĺňania dlhodobých cieľov bolo úlohou detského domova:

- Zrealizovať obsahovú analýzu spisovej dokumentácie detí so zámerom vytvoriť databázu rodín vhodných pre terénnu a ambulantnú formu pomoci.

- Vytvoriť a aplikovať v prostredí detského domova Program zameraný na prácu s rodinou dieťaťa s akcentom na individuálny prístup ku konkrétnym rodinám.

  1. Prostredníctvom spoločnej intervencie detského domova a ostatných subjektov participujúcich na pomoci rodine v kríze dosiahnuť bezpečný odchod 10 % detí z celkovej kapacity do biologických rodín.

Pre dosiahnutie cieľa bolo potrebné utvoriť podmienky na vykonávanie sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou v prirodzenom rodinnom prostredí prostredníctvom rozvoja odborných zručností pedagogických a odborných zamestnancov a sociálnych pracovníkov do konca roka 2017, čo predstavovalo:

- Zrealizovať prieskum trhu v oblasti možnosti získania vedomostí a zručností pre prácu s dieťaťom a jeho rodinou v podmienkach detského domova;

- Zabezpečiť rozvoj odborných zamestnancov v oblasti práce s dieťaťom a jeho rodinou prostredníctvom vybranej vzdelávacej aktivity;

- Zabezpečiť rozvoj pedagogických zamestnancov v oblasti práce s dieťaťom a jeho rodinou formou kontinuálneho vzdelávania;

- Zabezpečiť rozvoj sociálnych pracovníkov v oblasti terénnej sociálnej práce.

Následne do konca roka 2017 zmapovať sieť subjektov sociálnej pomoci rodinám v kríze v regióne okresu Nitra a Nitrianskeho kraja a nadviazať s nimi spoluprácu v oblasti práce s biologickou rodinou. Dosiahnuť stanovený cieľ predstavovalo:

-Prostredníctvom dostupných informačných zdrojov spracovať analýzu subjektov poskytujúcich pomoc rodinám v kríze v Nitrianskom kraji podľa ich miestnej a vecnej príslušnosti;

  -Za účelom nadviazania spolupráce prostredníctvom osobného príp. osobného kontaktu   osloviť subjekty, ktorých ponúkané služby môže využiť detský domov v oblasti práce s biologickou rodinou.

 

2.1  Odpočet splnených úloh

 

            V zmysle stanovených cieľov a z nich vyplývajúcich úloh sa v uplynulom období podarilo dosiahnuť výsledky nasledovne:

 

Tabuľka č.1: Odpočet splnených úloh

Cieľ

Čiastkový cieľ

Úloha

Termín

Vyhodnotenie splnenia

Dôvod neplnenia

Aktívna práca s rodinou a podpora rodiny prostredníctvom vypracovania a zavedenia Programu zameraného na prácu s rodinou dieťaťa s dôrazom na pobytovú a ambulantnú formu pomoci, vrátane problematiky vytvárania vzťahovej väzby

 

Zrealizovať obsahovú analýzu spisovej dokumentácie deti so zámerom vytvoriť databázu rodín vhodných pre terénnu a ambulantnú formu pomoci

Do 30.6.2017

Úloha splnená

 

Vytvoriť a aplikovať v prostredí DeD Program zameraný na prácu s rodinou dieťaťa s akcentom na individuálny prísľub ku konkrétnym rodinám

Do 31.8.2017

Úloha čiastočne splnená

Nedostatok informácií v odbornej literatúre

Prostredníctvom spoločnej intervencie detského domova a ostatných subjektov participujúcich na pomoci rodine v kríze dosiahnuť bezpečný odchod 10% detí z celkovej kapacity do biologických rodín

Utvoriť podmienky na vykonávanie sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou v prirodzenom rodinnom prostredí prostredníctvom rozvoja odborných zručností pedagogických a odborných zamestnancov a sociálnych pracovníkov do konca roka 2017

Zrealizovať prieskum trhu v oblasti možnosti získania vedomostí a zručností pre prácu s dieťaťom a jeho rodinou v podmienkach DeD

Do 31.12.2017

Úloha splnená

 

Zabezpečiť rozvoj odborných zamestnancov v oblasti práce s dieťaťom a jeho rodinou prostredníctvom vybranej vzdelávacej aktivity

Do 31.12.2017

Úloha čiastočne splnená

Nedostatočná ponuka na trhu

Zabezpečiť rozvoj pedagogických zamestnancov v oblasti práce dieťaťa s jeho rodinou formou kontinuálneho vzdelávania

Do 31.12.2017

Úloha plnená

 

Zabezpečiť rozvoj sociálnych pracovníkov v oblasti terénnej sociálnej práce

Do 31.12.2017

Úloha nesplnená

Nedostatočná ponuka na trhu

Do konca roka 2017 zmapovať sieť subjektov sociálnej pomoci rodinám v kríze v regióne okresu Nitra a Nitrianskeho kraja a nadviazať s nimi spoluprácu v oblasti práce s biologickou rodinou

Prostredníctvom dostupných informačných zdrojov spracovať analýzu subjektov poskytujúcich pomoc rodinám v kríze v Nitrianskom kraji podľa ich miestnej a vecnej príslušnosti

Do 31.8.2017

Úloha nesplnená

Nezískanie informácií o všetkých subjektoch  pôsobiacich v tejto oblasti

Za účelom nadviazania spolupráce prostredníctvom osobného, písomného,

telefonického  kontaktu osloviť subjekty, ktorých ponúkané služby môže využiť detský domov v oblasti práce s biologickou rodinou

Do 31.8.2017

Úloha nesplnená

Čiastková analýza subjektov poskytujúcich pomoc rodinám v kríze

 

 

 

 

 

3 KONCEPČNÁ ČINNOSŤ

           

3.1  Organizačná štruktúra

 

V zmysle Organizačného poriadku Detského domova Kolíňany schváleného Ústredím PSVaR s platnosťou od 01. 01. 2017 bol schválený počet úväzkov v detskom domove 36. V roku 2017 nebola schválená iná zmena štruktúry.

 

Tabuľka č. 2:  Organizačná štruktúra Detského domova Kolíňany

 

                                               Zdroj: IN 17/2016 Organizačný poriadok, Základná organizačná norma 6/2016

 

 

 

 

3.2 Priestorové podmienky

 

Detský domov Kolíňany disponoval v roku 2017 kmeňovou budovou, rodinným domom a bytom v podnájme.

Kmeňová budova so súpisným číslom 499 sa nachádza v katastri obce Kolíňany.  V roku 2003 bola ukončená rekonštrukcia priestorových podmienok detského domova. Rekonštrukciou sa zabezpečili priestory pre dve samostatné skupiny, pričom každá skupina pozostáva z detských izieb, obývacej miestnosti spojenej s kuchyňou, kancelárskych priestorov a sociálnych zariadení. Detský domov má v správe okrem kmeňovej budovy aj rodinný dom so súpisným číslom 97, ktorý bol zakúpený v roku 2006 a tiež sa nachádza v katastri obce Kolíňany, na Čerešňovej ulici. Umiestnená je v ňom tretia samostatná skupina. Budova má dve poschodia, z ktorých horná časť pozostáva z detských izieb, sociálneho zariadenia a dolná časť je tvorená z kuchyne, obývacej miestnosti, kancelárskych priestorov a sociálnych zariadení.

Za účelom prípravy mladých dospelých na budúce osamostatnenie má detský domov od januára 2014 v prenájme dvojizbový byt vo Vrábľoch, zriadený ako samostatnú skupinu pre mladých dospelých s kapacitou pre štyroch mladých dospelých. Pre skvalitnenie poskytovaných služieb bola vytvorená aj sieť profesionálnych rodičov. V roku 2017 zariadenie zamestnávalo 8 profesionálnych rodičov.

 

4 KOORDINAČNÁ A RIADIACA ČINNOSŤ

      

4.1  Rozvoj zamestnancov              

                       

            Rozvoj zamestnancov bol v roku 2017 zabezpečený prostredníctvom plánov vzdelávania:

- plánu kontinuálneho vzdelávania,

- vzdelávacieho programu profesionálnych rodičov,

- programu supervízie.

            Okrem plánovaných vzdelávacích aktivít bolo zamestnancom umožnené počas roka zvyšovať si kvalifikáciu prostredníctvom rôznych seminárov, školení, konferencií, atď. Ich využiteľnosť v praxi bola vopred konzultovaná so štatutárom detského domova a po ich absolvovaní sa výstupy zo vzdelávacích aktivít prezentovali ostatným zamestnancom a aplikovali sa do praxe (viac v kapitole venovanej vzdelávaniu).

 

 

 

5 METODICKÁ ČINNOSŤ

 

 5.1 Práca s dieťaťom, mladým dospelým a jeho rodinou                                                                                

              Detský domov k 31.12.2017 zabezpečoval starostlivosť o umiestnené deti v 3 samostatných skupinách, v ktorých bolo umiestnených 29 detí a 1 mladý dospelý, v 1 samostatnej skupine pre mladých  dospelých, v ktorej k 31.12.2017 nebol umiestnený žiadny mladý dospelý a v 7 profesionálnych rodinách  s 13 umiestnenými deťmi. V samostatných skupinách a profesionálnych rodinách bola zabezpečovaná komplexná starostlivosť o umiestnené deti, odborné poradenstvo bolo poskytované odborným tímom ako aj externými odborníkmi z oblasti psychológie, špeciálnej pedagogiky, psychiatrie. Materiálne a vecné potreby boli zabezpečované prostredníctvom samostatného hospodárenia. Deti a mladí dospelí boli pripravovaní na odchod z detského domova v rámci Programu prípravy detí a mladých dospelých na osamostatnenie, ktorý sa realizoval v prostredí samostatných skupín pre mladých dospelých od 16. roku veku dieťaťa. 

    Po prijatí dieťaťa detský domov najneskôr do jedného mesiaca realizoval pracovné stretnutie s príslušným ÚPSVaR a prípadovú konferenciu so zástupcami príslušných ÚPSVaR, obcí a inými zainteresovanými subjektami, rodičmi a ďalšími príbuznými detí za účelom riešenia nepriaznivej životnej situácie dieťaťa a jeho rodiny. Cieľom týchto stretnutí bolo vypracovať prioritne plán práce s dieťaťom a jeho rodinou. V roku 2017 detský domov zrealizoval celkovo 19 pracovných stretnutí a 21 prípadových konferencií.

Za účelom úpravy vzťahov medzi dieťaťom a jeho rodičmi, detský domov podporoval kontakty dieťaťa s rodičmi a inými blízkymi osobami rôznymi formami, telefonickým a osobným kontaktom. Osobný kontakt rodičov s dieťaťom bol umožňovaný v priestoroch detského domova, ak  to bolo vhodné detský domov umožňoval dieťaťu krátkodobý pobyt v starostlivosti  rodičov.

V roku 2017 sa týmto spôsobom zrealizovalo v priestoroch zariadenia 65 návštev a 165 krátkodobých pobytov detí v starostlivosti biologických rodičov alebo blízkych osôb, kedy bol rodičom sprostredkovaný plán činnosti pre rodinu a dieťa, ktorý rodičia pri návrate dieťaťa do detského domova spolu s výchovným pracovníkom a dieťaťom vyhodnocovali.

V roku 2017 navštevovalo rodinu 36 detí a na tento účel bol rodinám poskytnutý príspevok na stravu v celkovej výške 4.234,38,- EUR.

V priebehu roka detský domov pracoval s 8 rodinami s cieľom návratu dieťaťa do pôvodného prostredia, v 3 prípadoch sa podarilo stanovený cieľ dosiahnuť, v 5 prípadoch proces ešte prebieha.

Počas roka 2017 detský domov spolupracoval s 10 ÚPSVaR, 10 mestami a obcami, 14 školami, 3 poradňami CPPPaP, CŠPP, 11 lekármi a 1 akreditovaným subjektom (Úsmev ako dar).

 

6 VZDELÁVANIE A SUPERVÍZIE

 

V roku 2017 sa rôznych typov vzdelávacích aktivít zúčastnili vychovávatelia, pomocné vychovávateľky, sociálne pracovníčky, pracovníci ekonomicko-prevádzkového úseku, psychologičky a riaditeľka detského domova. Množstvo, formy vzdelávacích aktivít a ich finančné krytie u jednotlivých profesií je znázornené v tabuľke č.3.

Celková výška vyčlenená na vzdelávacie aktivity zamestnancov predstavovala sumu
3.339,- EUR.

 

Tabuľka č.3: Vzdelávacie aktivity a výška vynaložených finančných prostriedkov

 

Forma vzdelávania

 

riaditeľ

 

vychovávateľ

 

pomocný vychovávateľ

 

sociálny

pracovník

 

psychológ

 

zamestnanec

EPÚ

 

prof. rodič

odborný seminár

 

 

 

2/171 EUR

 

 

 

 

 

3/129  EUR

 

odborná prednáška

 

 

 

1/39 EUR

 

 

 

 

 

 

školenie

 

 

 

2/183

EUR

 

2/233 EUR

 

 

 

2/155 EUR

 

1/83 EUR

 

konferencia

1/ 45                               EUR

 

 

 

1/5 EUR

 

1/5 EUR

 

 

metodické stretnutie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/0 EUR

 

iné

1/ 100 EUR

 

 

7/1890 EUR

 

 

1/100 EUR

 

 

1/105 EUR

 

 

 

1/100 EUR

 

 

SPOLU

 

 

2/145 EUR

 

12/2283 EUR

 

2/233 EUR

 

2/105 EUR

 

2/105 EUR

 

5/284 EUR

 

3/183 EUR

                                                                                                               Zdroj: Výkazníctvo Detského domova Kolíňany

 

Okrem uvedených vzdelávacích aktivít realizoval Detský domov Kolíňany supervízne stretnutia, do ktorých bolo v roku 2017 zaradených 30 zamestnancov. Zrealizovaných bolo spolu 26 hodín skupinových stretnutí a 27 hodín individuálnych stretnutí. Celková výška finančných prostriedkov vyčlenená na supervíznu činnosť predstavovala 1.404,- EUR.

 

  Tabuľka č.4:  Supervízie zamestnancov Detského domova Kolíňany

Supervízie zamestnancov DeD Kolíňany

Pracovná pozícia

počet stretnutí / hodín

Individuálna

Skupinová

Vychovávateľ

0/0

9/18

Profesionálny rodič

0/0

4/8

Psychológ

10/20

0/0

Sociálny pracovník

7/7

0/0

 

Zdroj: Program supervízie a výkazníctvo Detského domova Kolíňany

 

7 KONTROLNÁ ČINNOSŤ

           

V Detskom domove Kolíňany v roku 2017 neboli vykonané žiadne kontroly prostredníctvom kontrolných orgánov v zmysle platnej legislatívy. Interná kontrolná činnosť sa realizovala v zmysle schváleného Plánu vnútorných kontrol (viď tabuľku č.5). Touto kontrolou neboli zistené žiadne závažné nedostatky.

 

Tabuľka č.5:  Plán kontrolnej činnosti na rok 2017

 

Činnosť

Časový interval

Kontrolu vykonal

 1. realizácia a vyhodnocovanie IPROD – plán výchovnej práce s dieťaťom

2-krát ročne

Koordinátori samostatných skupín

 2. vedenie spisovej dokumentácie dieťaťa

1-krát ročne

Riaditeľka DeD

 3.evidencia šatstva a obuvi

1-krát ročne

Koordinátori samostatných skupín

Hospodárka

 4. evidencia majetku a cenných vecí dieťaťa

 

1-krát ročne

Koordinátori samostatných skupín

Hospodárka DeD

 5. evidencia vyplácania vreckového a vecných darov

2-krát ročne

                   Pokladníčka DeD

 6. kontrola vkladných knižiek

1-krát ročne

Hospodárka DeD

 7. kontrola hygieny SS a sanity

 

mesačne

Vedúca ekonomicko-prevádzkového úseku

 

 8. kontrola fyzického a evidovaného stavu skladu potravín

 

mesačne

Pokladníčka DeD

 

 9. hotovosť peňažných prostriedkov v

   pokladni DeD

2-krát ročne

Vedúca ekonomicko-prevádzkového úseku

10.  evidencia a vymáhanie pohľadávok

2-krát ročne

Účtovníčka DeD

11.  kontrola výdavkových pokladničných dokladov

 

1-krát ročne

Vedúca ekonomicko-prevádzkového úseku

12. hospodárenie a účelné využitie finančných prostriedkov v  PR

mesačne

Sociálny pracovník

13. evidencia majetku

 

2-krát ročne

Účtovníčka DeD

14. kontrola výkazníctva

2-krát ročne

Vedúca ekonomicko-prevádzkového úseku

 

            Zdroj: IN 2/2017 Plán vnútornej kontroly Detského domova Kolíňany, Dodatok č.1, Príkaz riaditeľa č.2/2017

 

8  ŠTATISTICKÁ ČINNOSŤ

 

Schválená kapacita detí v detskom domove v roku 2017 bola 47 miest, skutočný stav detí k 31.12.2017 bolo 42 detí a 1 mladý dospelý. V roku 2017 bolo na neodkladné opatrenie súdu prijatých 25 detí, z toho 12 detí do veku 3 rokov. Celkovo bola v roku 2017 ukončená starostlivosť 19 deťom, z toho 4 mladým dospelým, 11 deťom bolo ukončené poskytovanie starostlivosti z dôvodu úspešnej sanácie biologickej rodiny, 4 deti boli umiestnené do náhradnej rodinnej starostlivosti (1 dieťa NOS, 1 dieťa PS, 2 deti POS). Detský domov k 31.12.2017 nepremiestnil žiadne dieťa do iného zariadenia na základe rozhodnutia súdu. Priemerná dĺžka pobytu detí v detskom domove  k 31.12.2017 bola 3,30 roka.

 

9  ROZPOČET ORGANIZÁCIE

 

Na rok 2017 bol schválený rozpočet detského domova vo výške
540.445,- EUR. K 31. 12. 2017 bol rozpočet upravený  vo výške 668.302,79,- EUR.

Celkové výdavky detského domova boli vo výške 668.302,79,- EUR, z toho čerpanie výdavkov zo štátneho rozpočtu bolo vo výške 664.823,48,- EUR (vrátane poskytnutých kapitálových výdavkov v sume 8.259,20,- EUR) a z mimorozpočtových zdrojov boli vo výške 3.479,31,- EUR.

            Príjmy detského domova boli v celkovej výške 10.601,79,- EUR, z toho príjem z príspevkov na výživu bol vo výške 6.237,12,- EUR, príjem z vratiek bol vo výške 468,96,- EUR a z dobropisov vo výške 416,40,- EUR. Z grantov bol príjem vo výške 3.479,31,- EUR.

V súvislosti s pohľadávkami, ktoré detský domov eviduje, mal k 31. 12. 2017 celkovo 86 dlžníkov. V prípade 69 dlžníkov detský domov pristúpil k vymáhaniu pohľadávky prostredníctvom súdneho exekútora. V ostatných prípadoch sa jedná o pohľadávky dlžníkov, ktorí splácajú dlžnú časť v pravidelných mesačných intervaloch. Celková výška pohľadávok je v sume 168.176,01,- EUR (z toho za rok 2017- 15.734,45,- EUR).

Detský domov v roku 2017 trvale upustil od vymáhania v prípade 4 pohľadávok, a to vo výške 3.254,78,- EUR, na základe uznesenia OS o nemajetnosti dlžníka.

V roku 2017 boli dlžníkmi úplne splatené 2 pohľadávky v celkovej výške 153,56,- EUR a čiastočne splatených 18 pohľadávok vo výške 3.531,63,- EUR.

 

10 INÉ AKTIVITY DETSKÉHO DOMOVA

 

10.1  Edukačná činnosť a voľnočasové aktivity

 

V rámci vzdelávania detský domov spolupracoval so 4 školami a vzdelávanie bolo zabezpečené 28 deťom. Materskú školu navštevovalo 5 detí, základnú školu navštevovalo 21 detí. Z celkového počtu detí, 4 z nich vzhľadom na ich špecifické potreby navštevovalo 3 špeciálne základné školy (ŠZŠ Nitra, ŠZŠ Vráble, ŠZŠI Levice).

Po ukončení základnej školskej dochádzky 7 detí pokračovalo v sústavnej príprave na budúce povolanie na stredných odborných školách. Finančné prostriedky vynaložené na zabezpečenie vzdelávania detí v detskom domove v roku 2017 predstavovali sumu 1.552,33,- EUR.

V detskom domove sú podporované voľnočasové aktivity detí, ktoré zohrávajú nezastupiteľnú úlohu pri ich socializácii a sebarealizácii, súčasne predstavujú prvok v prevencii sociálno-patologických javov a nežiaducich foriem správania.

V roku 2017 sa 7 detí zapojilo do mimoškolských záujmových činností:

-        1 dieťa navštevovalo krúžok Taekwon-do v obci Kolíňany

-        2 deti hrali za miestny dorastenecký futbalový klub

-        1 dieťa sa zapájalo do činnosti miestneho dorasteneckého futbalového klubu

-        3 deti navštevovali miestny futbalový klub Benjamínci

 

V rámci školy sa do záujmovej činnosti zapojili celkovo 4 deti:

-        1 dieťa navštevovalo biologický krúžok

-        1 dieťa navštevovalo prírodovedecký a zdravotnícky krúžok

-        1 dieťa navštevovalo tanečný krúžok

-        1 dieťa navštevovalo športový krúžok

 

V oblasti športu sa jedno dieťa aktívne venuje bojovému umeniu Taekwon-do. V rámci tejto aktivity chlapec získal v mesiaci február 2017 2. miesto v kategórii Matsogi žiaci 33-42 kg v Lige pre talentovanú mládež v Taekwon-do, ktorá sa konala v Seredi.

Podobný úspech získal tento športovec v marci 2017 v rámci akcie Nitracub v Nitre, kde sa umiestnil v spomínanej kategórii na 1. mieste a na 3. mieste v kategórii TUL.

V roku 2017 detský domov zabezpečil v spolupráci s organizátormi pobytové tábory, deti sa zúčastnili na viacerých rekreačných pobytoch. Ich finančné krytie bolo realizované prevažne z mimorozpočtových zdrojov.

V termíne od  1. 8. do 15. 8. 2017 sa 17 detí zrekreovalo na pobytovom tábore v Havranove, ktorý zabezpečovalo občianske združenie Dubáčik.  

Štyri deti sa zúčastnili letného rozvojového tábora organizovaných Spoločnosťou priateľov deti z detských domovov- Úsmev ako dar, ktorý sa konal v termíne od 11. 7 do 16. 7. 2017 v Štiavnických Baniach. Letného tábora pre vybrané deti z detských domovov pod záštitou Ministra práce, sociálnych vecí a rodiny  v spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny a Fórom riaditeľov a zamestnancov detských domovov v termíne od 5.8.2017 do 11.8.2017 realizovaného v Račkovej doline, sa zúčastnilo 1 dieťa.

 

Tabuľka č.6:  Prehľad voľnočasových aktivít detí Detského domova Kolíňany

Miesto aktivity

Aktivita

Aktivity v rámci DeD Kolíňany

osveta v oblasti ochrany pred obchodovaním s ľuďmi pod záštitou MV SR v rámci projektu JUVENIL II- pre deti nad 12 rokov

voľnočasové aktivity vo forme peších vychádzok spoločne s vychovávateľmi do blízkeho okolia, za účelom aktívneho relaxu a podpory zdravého životného štýlu

krúžkové činnosti, najmä futbalový krúžok, krúžok bojového umenia Taekwond-do, a to pod vedením kvalifikovaných lektorov a trénerov

účasť na divadelných, filmových predstaveniach a hudobných koncertoch

s cieľom obohatenia výchovného pôsobenia o umelecký zážitok

prednáška o základných ľudských právach v zmysle Všeobecnej deklarácie ľudských práv, pre mladé dospelé realizované vychovávateľmi

vianočný večierok- kultúrno-spoločenské posedenie detí, zamestnancov a pozvaných hostí

stretnutie detí so zástupcami PZ- prednáška o šikanovaní, sexuálnom zneužívaní a násilí páchanom na deťoch

prednáška o astronómovi Maximiliánovi Hellovi z OZ Maximilána Hella

Aktivity mimo DeD Kolíňany

účasť detí na tanečnom workshope v Akadémii tanca v Nitre

účasť detí na rekreačných aktivitách počas letných prázdnin - táborové pobyty

účasť na reprezentáciách Slovenska, súťažiach (Slovensko, Maďarsko) a skúškach v bojovom umení takewon-do

Najmilší koncert – kultúrno-spoločenská akcia realizovaná organizáciou Úsmev ako dar

aktivity realizované sponzormi a spolupracujúcimi organizáciami –zmrzlina v Jelenci, wellnes, Cinemax Nitra, rekreácia na kúpalisku Vadaš Štúrovo

vystúpenie detí s kultúrnym programom vo vianočnom mestečku na Svätoplukovom námestí v meste Nitra

slávnostné dni a hodové oslavy v obci Kolíňany - účasť na pamätných

a slávnostných dňoch. Spolupráca zariadenia s miestnym katolíckym kňazom - účelom spoločných aktivít organizovaných kňazom  miestnej katolíckej farnosti  podporovaných detským domovom je obohatenie života detí o duchovný rozmer

koncert „Úsmev ako dar“ v areáli INCHEBA v Bratislave- účasť detí na predvianočnej kultúrnej akcii organizovanej organizáciou Úsmev ako dar.

turistické výlety na hrady Gýmeš, Hrušov, vrch Zobor atď. 

 

 

10.2 Spolupráca s odbornou a laickou verejnosťou                                           

 

V roku 2017 sa detskému domovu podarilo získať prostredníctvom sponzorských príspevkov hotovosť vo výške 2.675,- EUR. Tieto finančné dary boli použité na náklady spojené s pobytom detí na letnej rekreácii. Na tento účel poskytlo finančné prostriedky aj občianske združenie Domov Kolíňany a to v celkovej hodnote 1.500,- EUR .

Zariadenie podporili aj iní donori, ktorí tak prispeli k zvýšeniu kvality života detí. Poskytli dary vo forme napr. mäsa a mäsových výrobkov, dizajnu web stránky, mikulášskych balíčkov a balíčkov na deň detí, ovocia a zeleniny, vianočných darčekov, stromčekov, oblátok, ošatenia a hračiek.

Vďaka sponzorskému príspevku bolo možné pre deti zakúpiť v predajni AllToys aj didaktické pomôcky- hry v hodnote 500,01,- EUR, a to za účelom podpory výchovy a vzdelávania v podmienkach detského domova.  

 

10.3  Šírenie dobrého mena a PR              

 

Detský domov Kolíňany zabezpečuje informovanosť širokej laickej i odbornej verejnosti o svojej činnosti prostredníctvom zverejňovania príspevkov na svojom webovom sídle (SUSO Skills Slovakia, Letný deň na Vadaši, návšteva cirkusu, návšteva „Úsmevákov“, Vianočný pozdrav, atď).  

V zmysle zviditeľňovania svojej práce realizuje Detský domov Kolíňany rôzne aktivity, kde prizýva zástupcov orgánov participujúcich na činnostiach v oblasti SPODaSK, ale aj iných nezainteresovaných občanov alebo zástupcov verejnosti, ktorí majú záujem spoznať Detský domov Kolíňany a tiež pomáhať jeho činnosti prostriedkami finančného a nefinančného charakteru.

Podujatia a aktivity, ktoré detský domov realizoval v roku 2017, sa vyznačujú integračným a inkluzívnym charakterom. Cieľom je skvalitnenie vzťahu v rovine dieťa v náhradnej starostlivosti/sociálne prostredie. Ich poslaním je okrem iného aj minimalizovať alebo zmierniť dôsledky negatívneho vplyvu sociálne znevýhodneného prostredia na deti a ich opätovné včlenenie do intaktných spoločenských vzťahov.

 

 

11 KRÁTKODOBÉ CIELE DETSKÉHO DOMOVA NA  ROK 2018

 

V rámci aktívnej práce s rodinou a podpory rodiny  je záujmom Detského domova Kolíňany:

 

  1. Vypracovať a zaviesť do praxe Program zameraný na prácu s rodinou dieťaťa – s dôrazom na pobytovú a ambulantnú formu pomoci, vrátane  problematiky vytvárania  vzťahovej väzby .

 

  1. Rekonštrukciou existujúcich  priestorov utvoriť podmienky  na vykonávanie  odborných metód práce s dieťaťom a jeho rodičmi a inými príbuznými (ambulantná forma) .

 

  1. Prostredníctvom vybranej vzdelávacej aktivity zabezpečiť rozvoj zamestnancov v oblasti ambulantnej a terénnej formy práce s dieťaťom a jeho rodinou .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah

1 IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE                                                                            4

2 POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝHĽAD ORGANIZÁCIE                                5

            2.1 Odpočet splnených úloh                                                                                    8

3 KONCEPČNÁ ČINNOSŤ                                                                                            10

            3.1 Organizačná štruktúra                                                                                        10

            3.2 Priestorové podmienky                                                                                      11

4 KOORDINAČNÁ A RIADIACA ČINNOSŤ                                                              11

            4.1 Rozvoj zamestnancov                                                                                        11

5 METODICKÁ ČINNOSŤ                                                                                             12

            5.1 Práca s dieťaťom, mladým dospelým a jeho rodinou                                        12

6 VZDELÁVANIE, SUPERVÍZIE                                                                                  13

7 KONTROLNÁ ČINNOSŤ                                                                                            14

8 ŠTATISTICKÁ ČINNOSŤ                                                                                           15

9 ROZPOČET ORGANIZÁCIE                                                                                     15

10 INÉ AKTIVITY DeD                                                                                                   16

            10.1. Edukačná činnosť a voľnočasové aktivity                                                      16

            10.2. Spolupráca s odbornou a laickou verejnosťou                                                18

            10.3 Šírenie dobrého mena u PR                                                                              18

11 KRÁTKODOBÉ ÚLOHY NA ĎALŠÍ ROK                                                             19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoznam  tabuliek

 

Tabuľka č.1 Odpočet splnených úloh                                                                                             8                                                                             

Tabuľka č.2 Organizačná štruktúra Detského domova Kolíňany                                                  10

Tabuľka č.3 Vzdelávacie aktivity a výška vynaložených finančných prostriedkov                       13 

Tabuľka č.4 Supervízie zamestnancov Detského domova Kolíňany                                             14                                                                    

Tabuľka č.5 Plán kontrolnej činnosti na rok 2017                                                                          14

Tabuľka č.6 Prehľad voľnočasových aktivít detí Detského domova Kolíňany                             17