Stanovy OZ

podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

Článok 1
Základné ustanovenia

1. Občianske združenie (ďalej len „združenie“) má názov Domov Kolíňany.
2. Sídlom združenia je Hlavná 499, 951 78 Kolíňany.
3. Združenie je dobrovoľným, nepolitickým a neziskovým združením fyzických osôb a právnických osôb.

 Článok 2
Cieľ a činnosť

Združenie je založené za účelom podpory starostlivosti o deti umiestnené v Detskom domove Kolíňany. Jeho cieľom je napomáhať celkovému rozvoju osobnosti týchto detí, a to tak v duševnej a telesnej, ako aj v duchovnej oblasti. Zámerom združenia je vykonávať nasledovnú činnosť:

     a. organizovať výlety, zájazdy, tábory a víkendové pobyty pre deti,  
     b. zabezpečovať pre ne vzdelávacie, kultúrne, duchovné, pracovné, telovýchovné a športové akcie,
     c. podporovať výrobno-umelecké a športové činnosti, rozvíjať záujmy detí v krúžkoch organizovaných inými subjektmi,
     d. napomáhať k spoločenskej integrácii a zvyšovaniu miery samostatnosti týchto detí,
     e. zabezpečovať vzdelávanie a stážové pobyty odborníkov a členov o.z., ako aj účast' na odborných kongresoch, seminároch, prednáškach a pod.,
     f. spolupracovať s organizáciami obdobného zamerania v SR a v zahraničí,
     g. získavať materiálnu a finančnú pomoc na financovanie svojich aktivít,
     h. k zaisteniu svojich cieľov prevádzkovať samostatnú hospodársku činnosť.

Článok 3
                Členstvo                 

1. Členom združenia môžu byť fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré súhlasia so stanovami a cieľmi združenia.
2. Členstvo v združení vzniká prijatím člena správnou radou združenia na základe písomnej žiadosti uchádzača o členstvo.
3. Členstvo zaniká:
     a. vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia, 
     b. úmrtím fyzickej osoby, resp. zánikom právnickej osoby,
     c. zánikom združenia,
     d. vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti člena,
     e. vylúčením, ak člen opätovne a napriek výstrahe porušuje členské povinnosti, alebo z iných dôležitých dôvodov. O vylúčení rozhoduje správna rada. Proti rozhodnutiu o vylúčení má právo podať člen odvolanie na valné zhromaždenie.

Článok 4
Práva a povinnosti členov

1. Člen má právo:
- podieľať sa na činnosti združenia,
- voliť a byť volený do orgánov združenia,
- obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko,
- byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia.

2. Člen má tieto povinnosti:
- dodržiavať stanovy združenia,
- pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci,
- podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom združenia,
- ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia.

Článok 5
Orgány združenia

1. Najvyšším orgánom združenia je valné zhromaždenie.
2. Výkonným orgánom združenia je správna rada.
3. Štatutárnym orgánom združenia je predseda správnej rady.
4. Kontrolným orgánom združenia je revízor.
5. Mimoriadne komisie.

Článok 6
Spôsob ustanovenia orgánov a ich právomoci

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia a je tvorené všetkými členmi združenia.
Valné zhromaždenie:
- rozhoduje o zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením,
- schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky,
- schvaľuje plán činnosti, rozpočet a výročnú správu,
- schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení,
- volí a odvoláva členov správnej rady a revízora,
- schvaľuje prijatie nových členov.
Zasadnutie valného zhromaždenia zvoláva správna rada podľa potreby, najmenej jedenkrát do roka. Správna rada zvolá valné zhromaždenie, ak o to požiada najmenej 20% členov združenia. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Uznesenie valného zhromaždenia je zásadne verejné a je platné, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov. Na rozhodnutie o zmene stanov a zániku združenia je potrebná 2/3 väčšina všetkých členov združenia. Hlasovanie valného zhromaždenia o personálnych otázkach môže byť tajné, ak o tom rozhodne predseda správnej rady.

2. Správna rada je výkonným orgánom združenia, za svoju činnosť je zodpovedná valnému zhromaždeniu.
Správna rada:
- riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia,
- volí spomedzi svojich členov predsedu a podpredsedu a odvoláva ich,
- zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie valného zhromaždenia a pripravuje základné materiály na tieto rokovania,
- vypracováva plán činnosti združenia, správu o činnosti, návrh rozpočtu a správu o hospodárení združenia,
- rozhoduje o prijatí a vylúčení člena združenia,
- rozhoduje o zrušení združenia v prípade, ak sa valné zhromaždenie nezíde do troch mesiacov, aby rozhodlo o zrušení združenia,
- ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie združenia.

3. Štatutárnym orgánom združenia je predseda správnej rady, za svoju činnosť zodpovedá správnej rade. Je volený na dobu 3 rokov. V prípade neprítomnosti ho zastupuje ním poverený člen správnej rady.
Predseda:
- zastupuje združenie navonok,
- zastupuje združenie v právnych vzťahoch,
- zvoláva a riadi zasadnutia správnej rady,
- je oprávnený zúčastňovať sa na rokovaní správnej rady s hlasom poradným.

4. Kontrolným orgánom je revízor, za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu. Revízor nesmie byť členom správnej rady.
Revízor:
- kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje orgány na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie,
- kontroluje aj dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov.

5. Mimoriadne komisie
- Pre riešenie dočasných a náhlych potrieb združenia na návrh svojho predsedu správna rada zriaďuje mimoriadne komisie.
- Za svoju činnosť sa mimoriadne komisie zodpovedajú správnej rade.

Článok 7
Zásady hospodárenia

1. Zdroje na realizáciu svojho cieľa a na zabezpečenie svojej činnosti bude združenie získavať najmä z týchto zdrojov:
     a. dobrovoľné členské a iné príspevky,
     b. dary fyzických a právnických osôb,
     c. dotácie a granty od právnických osôb z tuzemska i zahraničia,
     d. dotácie od štátnych a samosprávnych orgánov a organizácií,
     e. príjmy z činnosti pri napĺňaní cieľov združenia.
2. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. Za hospodárenie zodpovedá správna rada.
3. Všetky získané finančné prostriedky, ako aj hmotné a nehmotné aktíva, sú majetkom združenia ako celku.
4. Na základe zmluvných vzťahov môže združenie využívať majetok iných organizácií alebo štátu.
5. Nevyčerpané finančné prostriedky združenia sa prevádzajú koncom roka na nasledujúce obdobie.

Článok 8
Zánik združenia

Združenie zaniká:
- dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením. O zániku rozhoduje valné zhromaždenie.
- ak o tom rozhodne správna rada 2/3 väčšinou pri nadpolovičnej účasti,
- právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jeho rozpustení.

Článok 9
Záverečné ustanovenia

1. Tieto stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom schválenia valným zhromaždením. 
2. Združenie vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.
3. Na vzťahy neupravené týmito stanovami sa používajú ustanovenia zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

Novinky

Kontakt

Centrum pre deti a rodiny Kolíňany
Hlavná 499
951 78 Kolíňany

Facebook stránka: link