Poslanie

Poslanie Detského domova Kolíňany

  • prijímať deti v núdzi a poskytovať im bezpečné a starostlivé prostredie pre čo najlepší rozvoj ich potenciálu

  • poskytovať starostlivosť v podmienkach čo najviac podobným domácemu prostrediu

  • zmierňovať dopad hendikepov detí vhodnou rehabilitáciou

  • spolupracovať s ÚPSVR a zabezpečovať tak týmto deťom čo najlepšie príležitosti pre budúcnosť a tiež zvyšovať povedomie o ich potrebách v spoločnosti

  • zamestnávať a trénovať ľudí, ktorí majú hlboký záujem o zabezpečenie kvalitných podmienok pre život týchto detí

  • poskytovať príležitosť pre dobrovoľníkov, aby sa mohli zapojiť do starostlivosti o tieto deti

  • poskytovať tréning a podporu pre potenciálnych náhradných rodičov

  • robiť presné záznamy o vývine detí tak, aby mali svoju "históriu"Riešenie životnej situácie dieťaťa v detskom domove
Umiestnenie dieťaťa do detského domova predstavuje dočasné riešenie, kým sa nepodarí upraviť rodinné pomery dieťaťa alebo umiestniť dieťa do náhradnej rodiny. Za týmto účelom sa preferuje individuálny prístup k dieťaťu, jeho rodine a pravidelné prehodnocovanie opodstatnenosti umiestnenia dieťaťa v detskom domove. Naše sociálne pracovníčky v spolupráci s vychovávateľkami a s ostatnými zamestnancami zariadenia sa zameriavajú najmä na aktívnu
participáciu v procese sanácie biologickej rodiny dieťaťa, spoluprácu s ňou, ako aj na neustále hľadanie možností pre riešenie nepriaznivej životnej situácie dieťaťa v rámci náhradnej rodinnej starostlivosti (osvojenie, pestúnska starostlivosť, náhradná osobná starostlivosť). Sociálna práca so samotnými rodičmi je smerovaná k zmenám ich postojov k životu, k ich aktívnemu úsiliu zmeniť svoje patologické správanie, k podpore ich vzájomných vzťahov. Súčasne sa poskytuje rodinám odborná pomoc a poradenstvo aj pri riešení otázok ich bývania, zamestnanosti, sociálnych i zdravotných problémov, a to za úzkej participácie obce i ďalších subjektov pôsobiacich v tejto oblasti.

Umiestnením dieťaťa do ústavnej starostlivosti sociálny pracovník zameriava prácu na prirodzené rodinné prostredie dieťaťa, jeho obnovu, udržanie vzťahov a kontaktov medzi rodičmi a deťmi navzájom, zlepšenie vzťahov medzi rodičmi. V pláne sociálnej práce s rodinou stanovuje jasné, zrozumiteľné a dosiahnuteľné ciele pre konkrétnych rodičov, ktoré operatívne prispôsobuje meniacej sa situácii v rodine.

Individuálne potreby každého dieťaťa na základe jeho stupňa vývinu a osobných predpokladov ako aj jeho najlepší záujem sa sledujú prostredníctvom individuálnych plánov rozvoja osobnosti dieťaťa, ktorých súčasťou sú najmä plány výchovnej práce s dieťaťom. Realizáciou individuálneho plánu rozvoja osobnosti dieťaťa sa systematicky sleduje zníženie celkovej dĺžky pobytu dieťaťa v detskom domove, smeruje k riešeniu budúcnosti dieťaťa, k zabezpečeniu pozitívneho psychického, fyzického a sociálneho vývinu.

Pokiaľ nie je možné sanovať rodinu, optimálnym riešením pre dieťa sa stáva jeho umiestnenie do niektorej z foriem náhradnej rodinnej starostlivosti. Za týmto účelom sú vytvorené priestorové podmienky pre nerušený priebeh nadviazania osobného vzťahu dieťaťa so žiadateľmi o niektorú z foriem náhradnej rodinnej starostlivosti. Taktiež sú zabezpečené personálne podmienky, konkrétne odborníci s profesným zameraním na zvládnutie obsahu prípravy. Ak nie je možné riešenie budúcnosti dieťaťa predchádzajúcimi spôsobmi, teda nie je možný návrat dieťaťa do pôvodnej rodiny, ani sa preňho nenašla náhradná rodina, dieťa zostáva v detskom domove. Pri poskytovaní starostlivosti a výchovy týmto deťom sa zameriava pozornosť na výchovu k maximálnej samostatnosti, na hospodárenie s financiami, na podporu a rozvíjanie vôľových vlastností a vytrvalosti, húževnatosti a prípravu na budúce povolanie.